POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ultima dată actualizat la 25.01.2022

Prin utilizarea website-ului și mai ales în cazul în care vei trimite datele personale prin formularul de contact, confirmi că ai citit, înțeles și acceptat această politică. Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe site, prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

1.Despre operator

Path Explorers SRL, cu sediul în București, sector 2, având CUI: 40976980 şi numărul de ordin în Registrul Comerţului: J40/5080/2019 este deținătorul www.simona-adam.ro și este operator de date cu caracter personal pentru datele prelucrate prin intermediul acestui site.

Conform cerințelor legii nr. 363/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și completărilor ulterioare din 2018 privind politica GDPR, Path Explorers are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

2. Definiții
2.1 www.simona-adam.ro, mai departe “siteul” este proprietatea operatorului

2.2 Date cu caracter personal (DCP), înseamnă, așa cum este descris în legislația natională și internațională în vigoare, orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
2.3 Utilizator înseamnă orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani care accesează siteul www.simona-adam.ro, acceptând acești termeni.

3. Date Personale prelucrate și scopurile prelucrării

1. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice administratorul acestui website are obligația de a administra datele personale furnizate de către utilizator în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

3.2. În ceea ce privește prelucrarea DCP, www.simona-adam.ro prelucrează următoarele DCP în temeiul executării de contract, pentru trimiterea de newslettere sau pentru contactarea utilizatorului, la cererea sa: a) prenumele și numele, b) numărul de telefon (opțional), c) adresa de e-mail d) date tehnice conform politicii de cookies.

Aceste date sunt prelucrate în temeiul consimțământului utilizatorului.

4. Cât timp păstrăm aceste date
Durata de prelucrare a datelor personale diferă în funcție de contextul prelucrării. Vom păstra acese date strict cât este nevoie pentru a realiza scopurile pentru care sunt colectate.

5. Care sunt drepturile dumneavoastră potrivit GDPR

Conform regulamentului general privind protecția datelor aveți o serie de drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

Dreptul de acces la datele personale prelucrate – dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii: a) scopurile prelucrării, b) categoriile de date cu caracter personal vizate, c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale, d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se estimează că vor fi stocate aceste DCP sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea DCP ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării, f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere, g) în cazul în care DCP nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora, h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Dreptul la rectificare sau ștergere a datelor personale – dreptul de a obţine, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor inexacte. De asemenea, aveți dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) în următoarele cazuri: a) datele nu mai sunt necesare pentru scopul lor inițial (și nu există un nou scop legal), b) vă retrageți consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, c) vă opuneți prelucrării efectuată în scopul unui interes public ori în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte și nu există motive legitime care să prevaleze față de interesele/drepturile și libertățile dvs. fundamentale în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de direct marketing, d)  DCP au fost prelucrate ilegal, e)  DCP trebuie șterse pentru respectarea legislației UE sau a legislației române, f)  alte situații prevăzute de Regulament în măsura în care sunt aplicabile.

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care: a) considerați că DCP prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal, b) prelucrarea este ilegală, totuși nu doriți ştergerea DCP, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor, c) în cazul în care nu mai avem nevoie de DCP în scopurile pe care le-am descris în această politică, dar solicitați datele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei revendicări legale, d) v-ați opus prelucrării în așteptarea verificării dacă prevalează motivele legitime.

Dreptul de retragere a consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrărilor întreprinse până în acel moment.

Dreptul de opoziție la prelucrarea în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță sau opoziție la prelucrarea în scop de marketing direct. În acest caz, operatorul nu vă va mai prelucra DCP, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor dreptul de a primi DCP care vă privesc şi pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate DCP.

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

6. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la această Politică de cookies, puteți scrie la hello@simona-adam.ro.urata de prelucrare a datelor personale diferă în funcție de contextul prelucrării. Vom păstra acese date strict cât este nevoie pentru a realiza scopurile pentru care sunt colectate.